แก่นักศึกษา ชันปีที่ 2 สาขาวิชาวิ

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม มทร.อีสาน ให้บริการความรู้ทางวิชาการ แก่นักศึกษา ชันปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน หลักสูตร “การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมตามข้อกำหนดระบบคุณภาพ ISO 9001:2015ข้อ 7.1.5 ” ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2565 ณ อาคาร 36 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน