สารจากผู้บริหาร

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
(Center of Industrial Instrument Calibration:CICRMUTI)
เป็นห้องปฏิบัติการสอบเทียบ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชสีมา จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นห้องปฏิบัติการที่ให้บริการงานด้านวิชาการ และสนับสนุนกิจกรรมการวิจัยแก่บุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนการให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านต่าง ๆ ให้แก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจังหวัดใกล้เคียง

จากผลการดำเนินงานในฐานะที่เป็นหน่วยงานของภาครัฐในปี 2563 ที่ผ่านมา ห้องปฏิบัติการฯ ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยการให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านอุณหภูมิไฟฟ้า มิติ และมวล รวมถึงการให้บริการความรู้เชิงวิชาการ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้คำแนะนำคำปรึกษาด้านมาตรวิทยาและสนับสนุนกิจกรรมด้านวิชาการแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เพื่อเป็นถ่ายทอดความถูกต้องด้านการวัดและการรักษาระบบคุณภาพมาตรฐานการสอบเทียบไปสู่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ต้องขอขอบพระคุณผู้บริหาร คณาจารย์ข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มีส่วนร่วมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของห้องปฏิบัติการฯ ด้วยดีตลอดมา ขอให้เชื่อมั่นว่าศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมจะมุ่งมั่นและทุ่มเทการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและจะตั้งใจรักษาระบบคุณภาพมาตรฐาน มอก.17025 ให้คงอยู่คู่กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานต่อไป

นางสาวณฐกร  กุลกิจธนขจร
25 ธันวาคม 2563