ห้องปฏิบัติการสอบเทียบด้านไฟฟ้า

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบด้านไฟฟ้า Electrical Calibration Laboratory


ชนิดและประเภทเครื่องมือ
(Type of Equipment)
พิสัย
(Rang)
Digital Multimeter (6.5Digit)
Digital Multimeter (3.5Digit)
Analog Multimeter
Digital Clamp meter
True RMS Multimeter
Electric Stunning
DC Voltmeter (0 V to 1000 V)
AC Voltmeter (0 V to 1000 V)
DC Ammeter (0 A to 19.9999 A)
AC Ammeter (0 A to 19.9999 A)
Ohm meter (0 to 330 M
Capacitance meter (330pF to 1100mF)
Calibrator (measurement by reference DMM 8 1/2digit)
DC Voltage Source
AC Voltage Source
DC Current Source
AC Current Source
Resistance Source
(0 mV to 1000 V)
(10 mV to 1000 V)
(0.1mA to 20 A)
(10 mA t0 20A)
0 to 2 G
Nano Volt / Micro Ohm
Phase Detector
Phase Rotation Indicator
Power Logger Analyst
VOLT/mA Calibrator
Clamp on AC/DC Hitester
Temperature Calibrator
All range
Cal Electrical
Multifunction Calibrator
Process Meter
Loop Calibrator
Three-Phase Electrical Energy Loggers