การรับรองห้องปฏิบัติการ

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 17025-2561 (ISO/IEC 17025:2017) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เลขที่การรับรองสอบเทียบ 0355

ขอบข่ายที่ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการ