ประวัติความเป็นมา

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญ   ในการพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้จัดตั้งศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม (Center of Industrial Instrument Calibration : CIC) ขึ้น ณ อาคาร 13 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  และได้เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2551 ที่ผ่านมา  ปัจจุบันได้ย้ายห้องปฏิบัติการมายังอาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (อาคาร 36) ชั้น 2  สำหรับการจัดตั้งศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนงานวิจัย การเรียนการสอน  การถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านมาตรวิทยาให้แก่บุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน รวมทั้งเพื่อให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดที่ใช้ในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐานและยกระดับมาตรฐานของเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมของภาคอุตสาหกรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยศูนย์สอบเทียบฯ ได้เปิดให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมให้แก่บุคลากรภายในและผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม จำนวน 4 ห้อง ได้แก่ 1) ห้องปฏิบัติการสอบเทียบด้านมิติ 2) ห้องปฏิบัติการสอบเทียบด้านไฟฟ้า  3) ห้องปฏิบัติการสอบเทียบด้านอุณหภูมิ และ 4) ห้องปฏิบัติการสอบเทียบด้านมวล

             ทั้งนี้ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 และได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เลขที่ ส0207  เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2553  และได้ดำเนินการต่ออายุการรับรองรอบที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว