ห้องปฏิบัติการสอบเทียบด้านเครื่องชั่ง Mass Calibration Laboratory


ชนิดและประเภทเครื่องมือ
(Type of Equipment)
พิสัย
(Range)
Electronic/Beam Balance 1 mg – 150 Kg