วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ภารกิจ

วิสัยทัศน์ Vision


ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม เป็นองค์กรชั้นนำในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มุ่งเน้นด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมและการฝึกอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบมาตรวิทยา เพื่อยกระดับมาตรฐานการวัดของภาคอุตสาหกรรมไทย


พันธกิจ Commitment


ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม เป็นศูนย์เฉพาะทางด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมที่มุ่งมั่นรักษาระบบมาตรฐานการสอบเทียบและถ่ายทอดความถูกต้องด้านการวัด ไปสู่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคม ให้บริการวิชาการโดยยึดหลักความถูกต้องทางวิชาการและใช้ระบบคุณภาพในการบริหารจัดการ


ภารกิจ Mission


ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีภารกิจหลัก 3 ประการ ดังนี้
1. พัฒนาและรักษาระบบมาตรฐานการสอบเทียบให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
2. เผยแพร่และถ่ายทอดความถูกต้องด้านการวัดไปสู่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม
3. เป็นหน่วยงานหลักในการฝึกอบรม ให้ความรู้ ให้คำปรึกษาด้านมาตรวิทยาและสนับสนุนกิจกรรมด้านวิชาการ งานวิจัยให้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน


นโยบายคุณภาพ Quality Policy


“มุ่งสู่ความเป็นผู้นำในการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องและให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดแก่ผู้ใช้บริการให้เป็นที่พึงพอใจและได้รับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล”