ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม จัดโครงการพัฒนาทักษะผู้ควบคุมดูแลเครื่องมือวัด (Upskill & Reskill)

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม จัดโครงการพัฒนาทักษะผู้ควบคุมดูแลเครื่องมือวัด (Upskill & Reskill) ให้บริการความรู้เชิงปฏิบัตการ แก่ช่างเทคนิคของสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมและเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน หลักสูตร “การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาร์ลิเปอร์ด้วยเกจบล็อก” ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2565 ณ อาคาร 36 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน