แผนการฝึกอบรมประจำปี 2565

ลำดับ ชื่อโครงการ ลงทะเบียน
1. โครงการฝึกอบรมเชิงวิชาการ หลักสูตร “การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมตาม ข้อกำหนดระบบคุณภาพ ISO 9001:2015
ข้อ 7.1.5″ (2 วัน) (25 คน)
ลงทะเบียน
2. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์ คาลิเปอร์ด้วยเกจบล็อก
(2 วัน) (15 คน)
ลงทะเบียน
3. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การสอบเทียบชุดควบคุมอุณหภูมิ (1 วัน) (15 คน) ลงทะเบียน
4. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ (1 วัน) (15 คน) ลงทะเบียน
5. โครงการฝึกอบรมเชิงวิชาการ หลักสูตร “ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและ
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017″ (2 วัน) (25 คน)
ลงทะเบียน
6. โครงการฝึกอบรมเชิงวิชาการ หลักสูตร “การเลือกใช้บริการห้องปฏิบัติการสอบเทียบฯ” (1 วัน) (20 คน) ฟรี ลงทะเบียน