โครงการพัฒนาทักษะผู้ควบคุมดูแลเครื่องมือวัด (Upskill & Reskill)

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม จัดโครงการพัฒนาทักษะผู้ควบคุมดูแลเครื่องมือวัด (Upskill & Reskill) ให้บริการความรู้ทางวิชาการภาคทฤษฏีแก่ช่างเทคนิคของสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม เรื่อง “การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมตามข้อกำหนดมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015” ระหว่างวันที่ วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องปาริชาติ อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (36) มทร.อีสาน