ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม จัดโครงการพัฒนาทักษะผู้ควบคุมดูแลเครื่องมือวัด (Upskill & Reskill)

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม จัดโครงการพัฒนาทักษะผู้ควบคุมดูแลเครื่องมือวัด (Upskill & Reskill) ให้บริการความรู้ทางวิชาการภาคทฤษฏีแก่ช่างเทคนิคของสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมและเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน เรื่อง”ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถ ห้องปฏิบัติการทดสอบและปฏิบัติการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ” ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องปาริชาติ อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน