ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม จัดโครงการพัฒนาทักษะ ผู้ควบคุมดูแลเครื่องมือวัด (Upskill & Reskill)

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม จัดโครงการพัฒนาทักษะ ผู้ควบคุมดูแลเครื่องมือวัด (Upskill & Reskill) ให้บริการความรู้ทางวิชาการแก่บุคลากรในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม หลักสูตร “การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมตามข้อกำหนดของระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015ข้อ 7.1.5” วันที่ 29 กันยายน 2565 ณ อาคาร 36 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน