บุคลากรศูนย์สอบเทียบฯ มมทร.อีสาน ให้บริการความรู้ทางวิชาการ แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

บุคลากรศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ให้บริการความรู้ทางวิชาการ หลักสูตร “การสอบเทียบเครื่องมือวัด” (Part 2) แก่นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมพรีซิชั่น ประจำปีการศึกษา 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในวันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 17.00น. -21.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

#ศูนย์สอบเทียบโครา #ศูนย์สอบเทียบนครราชสีม #ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรร #ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุสาหกรร #cicrmuti