ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดฯ มทร.อีสานจัดโครงการพัฒนาทักษะผู้ควบคุมดูแลเครื่องมือวัด (Upskill & Reskill)

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะผู้ควบคุมดูแลเครื่องมือวัด (Upskill & Reskill) ให้บริการความรู้ทางวิชาการภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติแก่ช่างเทคนิคของสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม เรื่อง “การสอบเทียบชุดควบคุมด้านอุณหภูมิ” วันที่ 15 กันยายน 2565 ณ อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (36) มทร.อีสาน

#ศูนย์สอบเทียบโคราช#ศูนย์สอบเทียบนครราชสีมา#ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม#ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุสาหกรรม#cicrmuti