บุคลากรศูนย์สอบเทียบฯ มมทร.อีสาน ให้บริการความรู้ทางวิชาการ แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

บุคลากรศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ให้บริการความรู้ทางวิชาการ หลักสูตร การสอบเทียบเครื่องมือวัด แก่นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมพรีซิชั่น ประจำปีการศึกษา 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในวันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 17.00น. -21.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี