ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ให้บริการความรู้ทางวิชาการและปฏิบัติการนอกสถานที่

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ให้บริการความรู้ทางวิชาการและปฏิบัติการนอกสถานที่แก่บุคลากรในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม หลักสูตร”การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมตามระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 ข้อ 7.1.5″ และ “การใช้งานกล้องถ่ายภาพความร้อนและการรายงานผล” ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2565 ณ อำเภอมาบตาพุด จังหวัดระยอง