บุคลากรศูนย์สอบเทียบฯ มทร.อีสาน ให้บริการความรู้เชิงวิชาการนอกสถานที่แก่คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

บุคลากรศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ให้บริการความรู้เชิงวิชาการนอกสถานที่แก่คณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หลักสูตร “การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมตามข้อกำหนดของระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015” ข้อ 7.1.5 ในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม อาคาร 38 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา