หลักสูตรฝึกอบรม ประจำเดือนตุลาคม

หลักสูตรฝึกอบรม ประจำเดือนตุลาคม

วันที่อบรม
ชื่อหลักสูตร
ค่าลงทะเบียน
รายละเอียดหลักสูตร
ลงทะเบียน
27-28/10/2565
  1.การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ด้วยเกจบล็อก (2 วัน) (15 คน)
2,500