บุคลากรศูนย์สอบเทียบฯ มทร.อีสาน เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ” ตามมาตรฐาน ISO/IEC17025:2017 (General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories)

           

บุคลากรศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม มทร.อีสาน เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ” ตามมาตรฐาน ISO/IEC17025:2017 (General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories) จัดโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2564 (Zoom meeting)